Henning Romme-Mølby

ADVOKAT, PARTNER

Henning Romme-Mølby er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2013.

Henning rådgiver generelt erhvervsvirksomheder inden for luftfart og bistår med alle juridiske opgaver, der er behov for. Henning har bred erfaring fra luftfartsbranchen og som ekstern rådgiver, idet han har været aktiv som luftkaptajn, juridisk chef og ansvarlig for compliance i en koncern med 5 flyselskaber.

Henning har håndteret EU 261-sager lige siden lovgivningen blev indført.
Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen er din partner inden for luftfart.

Arbejdsområder (tryk på ét for at læse mere)

EU Kommissionen har i EU Forordning 261/2004 fastsat regler for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med lufttransport, hvilket betyder at passagerer kan få kompensation i forbindelse med aflysning og længerevarende forsinkelser.

Retspraksis har udviklet sig til et strengt ansvar for luftfartsselskaberne, hvilket stiller betydelige  krav til ? forsvar af retssager, uanset, at der ofte ikke er noget at bebrejde luftfartsselskabet.

En række virksomheder har set kompensationsreglerne som en stabil indtægtskilde og markedsfører sig aktivt for at kunne rette kompensationskrav mod flyselskaber.  Det betyder ofte, at sager må behandles ved retten.

Vi tilbyder EU 261-sagshåndtering som en samlet pakke, hvilket bl.a. omfatter:

 • forlig før eller efter sagsanlæg
 • udfærdigelse svarskrift
 • udfærdigelse af processkrift
 • udfærdigelse af afsluttende processkrift
 • afstemning af de rejste krav, omkostninger, gebyrer, renter og håndtering af betaling,
 • øvrig sagshåndtering, korrespondance med modpart og retssagsbehandling via portalen www.minretssag.dk
 • Optimering af sagsgang
 • Svar til klagenævn, de såkaldte NEB (National Enforcement Bodies).

Vi tilbyder konkurrencedygtige priser og et fleksibelt afregningssystem tilpasset den enkelte klients behov. Vores sagsstyringssystem sikrer en omkostningseffektiv håndtering af sagerne således, at disse kan forsvares proaktivt og med inddragelse af den særlige ekspertise, som vi besidder på området.

Vi har god erfaring med at vinde komplekse og principielle sager, idet vores ansvarlige advokat på området er tidligere luftkaptajn og dermed forstår de særlige operative og tekniske forhold omkring fly, herunder hvad der er relevant at inddrage til støtte for et effektivt forsvar af sagerne. Derudover har vores ansvarlige advokat på området, advokat Henning Romme-Mølby, og Managing Partner, advokat Thomas Donatzky, håndteret EU 261-sager lige siden lovgivningen blev indført. Thomas Donatzky har f.eks. været ansvarlig advokat på op til omkring 1.000 årlige forsinkelsessager ved retten, ligesom advokatfuldmægtig, Sophie Engelhard Davidsen har en betydelig juridisk erfaring med sagsområdet. Sophie har også en baggrund fra et flyselskab, hvor hun forestod regelmæssig håndtering af EU 261 sager.

Erhvervsvirksomheder inden for luftfart har løbende et behov for juridisk bistand til forskellige opgaver, f.eks. i relation til kommercielle aftaler. Vi tilbyder hjælp til alle kommercielle aftaler, f.eks.:

 • Forhandling
 • Leverandøraftaler
 • Wet-lease/dry-lease/ACMI aftaler
 • Charteraftaler
 • Maintenance aftaler
 • Samarbejdsaftaler
 • Markedsføring
 • Fragtaftaler
 • Transportaftaler

Erstatningskrav kan udspringe af forskellige hændelser, f.eks. skader på fly, materiel, bagage, flyforsinkelser og fragt eller misligholdelse af kontrakt. Der kan ligeledes optræde sager med personskade, f.eks. en passager, der bliver forbrændt af varm kaffe eller falder på flyets trappe.

I forbindelse med erstatningssager er det vigtigt at være opmærksom på regler omkring forældelse, reklamation, ansvarsbegrænsning og regresmuligheder.

Vi kan tilbyde juridisk bistand til at sikre, at relevante tabsposter medtages i erstatningskravet og tabet bliver opgjort præcist. Dernæst kan vi bistå med at sikre, at den juridiske fremstilling af sagen målrettet og effektivt begrænser et eventuelt tab.

Vi tilbyder at forestå den samlede sagshåndtering, herunder dialog med forsikringsselskaber.

Vi har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager. Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen kan give møde ved alle retter i Danmark.

Vi tilbyder juridisk bistand til erhvervelse, salg, finansiering og leje af fly.

Vi tilbyder hjælp med at sikre compliance med regler og bestemmelser inden for luftfart.

Formålet er at minimere risici og sikre klienter den bedst mulige regeloverholdelse i forhold til lovgivning, standarder og virksomhedens politikker.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Compliance-programmer – f.eks. GDPR og luftfartslovgivning
 • Corporate Governance
 • Dawn raid

Persondataforordningen (GDPR) har fastsat en række krav til alle organisationer, der indsamler, behandler og opbevarer persondata.

GDPR-rådgivning ydes målrettet til private virksomheder inden for luftfart.

Det være sig grundlæggende persondatakrav, som fx oplysningspligten, fortegnelser, IT-sikkerhedspolitik, sletteregler og databehandleraftaler. Derudover kortlægning af processer og data opbevaringspolitik og regler herfor.

Hvis der er sket en afvigelse yder vi bistand både internt og eksternt. Vores interne bistand kan fx omfatte rådgivning om krisehåndtering, en undersøgelse og klarlægning af, hvad der er foregået, og afklaring af dispositionsmuligheder for at begrænse skadens omfang. Eksternt har vi mulighed for at varetage forholdet til berørte personer og myndigheder.

Vi servicerer klienter med specialiseret rådgivning om ansættelses- og arbejdsretlige udfordringer og personalejura. Vores ekspertise omfatter både det individuelle og kollektive område.

Vi kan tilbyde specialiseret viden inden for luftfart. Det være sig bl.a. i forhold til ICAO standarder, EU lovgivning og National lovgivning.

Vi kan tilbyde undervisning i luftfartslovgivning, f.eks. undervisning målrettet til luftfartsselskaber. Det kan være NP kursus og Commander up-grade kursus m.v.

Kontakt

hrm@g-r.dk
Tel. (+45) 40 88 62 25
LinkedIn