Klientoplysninger og forretningsbetingelser

1. STAMOPLYSNINGER

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Donatzky er hjemmehørende på følgende adresse:

Esplanaden 34A, 1
1263 København K
Telefonnummer: +45 33 33 70 70
E-mail: info@g-r.dk
CVR nr.: 39358530
Klientkonto: reg. nr. 5078 – konto nr. 1217067
IBAN-nr.: DK2250780001217067
Swift Kode: JYBA DKKK

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Donatzky er etableret som et partnerselskab.

Firmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

2. OPDRAGET

Den juridiske bistand og omfanget af den pågældende opgave aftales såvel ved opstart som løbende med klienten.

Rådgivningen er skræddersyet til den enkelte klient og dennes særlige behov. Rådgivningen kan og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelige forhåndsaccept fra os. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens advokatfirmaet bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det frembragte materiale.

Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.

3. INTERESSEKONFLIKT

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave.

4. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK

Advokater er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor i form af pas, sygesikringskort og evt. kørekort i sager der omfatter pengetransaktioner. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden advokatfirmaet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

5. FORTROLIGHED

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler og persondataloven.

6. FORSIKRING OG ANSVARSBEGRÆNSING

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Donatzky er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar. Advokatfirmaet hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark (filial af HDI Global SE, Tyskland). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed med op til kr. 5 mio. pr. advokat pr. år og garanti på kr. 5 mio. pr. advokat pr. år. Efter aftale med klienten kan der ved behov i forbindelse med større sager eller transaktioner træffes aftale om særskilt forsikringsdækning med større dækningssum.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

7. HONORAR

I medfør af retsplejelovens § 126, stk. 2, må en advokat ikke kræve højere vederlag end hvad kan anses for rimelig.

Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence, opgavens kompleksitet, om opgaven har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Såfremt klienten anmoder om det, udarbejder vi et overslag over vores honorar eller kriterierne for beregning heraf. Dette overslag er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

En eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for tilsynsmyndighederne – www.advokatnaevnet.dk.

8. FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned, medmindre andet er aftalt. Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto til det på fakturaen anførte kontonummer. Der tillægges vort salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder os ret til at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

Alle klientmidler, som betros Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Donatzky, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Tilskrevne renter tilfalder klienten, og eventuelle negative renter afholdes af klienten.

Vi har klientkonto i Jyske Bank A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

9. UDLÆG

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være retsafgift, tinglysningsafgift, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter. Såfremt den advokat, der behandler sagen, skal indestå for omkostninger til syn og skøn – og der ikke er retshjælpsdækning eller fri proces – vil der også ske opkrævning af en skønnet udgift. Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

10. OPBEVARING AF SAGSAKTER

Originale dokumenter udleveres senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen Donatzky skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.

01-12-2019