Persondatapolitik

04.01.2021

Persondatapolitik
Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen

Indledning

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen indsamler og opbevarer fortrolige Personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere, og vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger således, at de ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med lovgivningen. 

Vi behandler som dataansvarlige kun Personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi som advokater har med henblik på behandlingen af din sag i henhold til opdraget og vores almindelige forretningsbetingelser. 

Vi registrerer som hovedregel altid følgende oplysninger, bl.a. af hensyn til kravene om kontrol af hvidvask: 

  1. Identifikationsoplysninger (omfattende bl.a. navn, CPR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kørekortnummer og pasnummer eller oplysninger fra sundhedskort).
  2. Forhold vedrørende arbejde/ansættelse (omfattende bl.a. stilling, arbejdsrelation, virksomhed/arbejdsgiver).

Dine Personoplysninger opbevares hos en af os valgt ekstern virksomhed, som opfylder dataforordningens krav til sikkerhed og kontrol heraf. Tilgang til oplysningerne kan kun ske af medarbejdere, der er autoriserede hertil. 

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine Personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning. 

Vi påser, at databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. 

Vi er – over for dig – ansvarlige for opbevaringen af dine Personoplysninger hos databehandleren. 

Hvornår vi sletter dine Personoplysninger

Vi opbevarer dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Vi opbevarer altid dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde kravene i hvidvasklovgivningen og regnskabslovgivningen eller af hensyn til frister for eventuelt rådgiveransvar. 

Deling af dine Personoplysninger

Vi deler kun dine Personoplysninger som led i vores sagsbehandling, herunder til Retten eller samarbejds- og modparter i sagerne eller deres repræsentanter og kun når det er nødvendigt. 

Vi deler kun dine Personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering eller ansøgning til offentlige myndigheder, såsom SKAT, Tinglysning.dk eller Virk.dk. 

Vi kan overdrage dine Personoplysninger, når vi i god tro mener, at dette er nødvendigt for: 

  • at overholde lovkrav, herunder hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine Personoplysninger med retshåndhævende myndigheder.
  • at håndhæve eller anvende vores forretningsbetingelser.
  • at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, vores medarbejdere eller andre.

Vi er tillige underlagt de advokatetiske regler om tavshedspligt.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke Personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Hvis behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Ved din henvendelse undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine Personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine oplysninger er:
Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen
Esplanaden 34 A
1264 København K
Tlf.: (+45) 33 33 70 70
E-mail: info@g-r.dk
CVR: 4192 2079

Cookies

Vores hjemmeside anvender kun nødvendige funktionalitets cookies til at forbedre funktionaliteten af sitet. Mange funktioner kan ikke vises uden anvendelsen af tekniske cookies.

Vi registrerer ikke dit besøg, logger ikke IP adresser, laver statistik/markedsføring, sender ikke oplysninger uden for EU eller lignende, da vores hjemmeside er en ren informationsside om, hvad vi kan, og hvordan du kommer i kontakt med os. Det kræver ikke et ”cookie” samtykke.

Vi har skannet vores hjemmeside for tredjeparts cookies, men der er ingen, som vi kan finde. Så hvis du oplever, at du er blevet registreret på en eller anden måde i forhold til vores hjemmeside, bedes du kontakte os på info@g-r.dk.

Husk du altid selv har aktivt mulighed for at fravælge cookies på din computer. Du bør dog være opmærksom på, at der efter fravalg af cookies kan være sider eller funktioner, som du herefter ikke har mulighed for at se eller benytte.

Tak fordi du kiggede forbi www.g-r.dk

Ændringer og opdateringer

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre denne Persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i Persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Persondatapolitik vil være tilgængelig på vores websted www.g-r.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.